Obchodní podmínky stavebních prací prováděných spol. ELTEC, s.r.o. 

Platné od 1.12. 2016 pro stavební činnost.

Preambule: 

Tyto obchodní podmínky definují základní pravidla a principy obchodního vztahu mezi objednatelem a zhotovitelem díla či celé stavby. Obchodní podmínky popisují základní práva a povinnosti smluvních stran, které se standardně vyskytují u realizace jednotlivých zakázek stavebních prací, které zhotovitel vykonává. Odchylky nebo zvláštní ujednání vztahující se ke specifikům konkrétní stavby jsou obsahem smlouvy o dílo, které doplňuje ustanovení těchto obchodních podmínek zhotovitele a nemají přednost před těmito obchodními podmínkám.

1. POJMY OBCHODNÍCH PODMÍNEK

V rámci obchodních podmínek jsou použita označení a názvy obvyklé v procesu realizace části díla – stavebních a odborných řemeslných prací či výstavby, při realizaci stavby jako celku. Pro jednoznačnost použitých pojmů se pod jednotlivými pojmy rozumí:

1.1. Adresa stavby – přesně definována ve smlouvě o dílo, cenové kalkulaci zhotovitele, případně poptávkou objednatele a uvedená, dle dodaných informací objednatelem, také v dokumentech zhotovitele : smlouvě o dílo, cenové kalkulaci, stavebních denících, kontrole stavby, kontrole stavební připravenosti a dalších dokumentech s hlavičkou zhotovitele.

1.1.1. U staveb, které mají přidělené číslo popisné: adresa obsahující obec, ulici, je-li již v mapách vyznačena , číslo popisné, podlaží, případně další jednoznačné identifikátory nezaměnitelnosti Vaší stavby, jako jsou parcelní čísla, čísla stavebního pozemku, místo příslušného katastrálního úřadu.

1.1.2. U staveb, před kolaudací - nemá přidělené číslo popisné: upřesnění, dle stavebního pozemku čísla, parcelního čísla, místo příslušného katastrálního úřadu, adresy obsahující obec, a ulici, je-li již v mapách vyznačena.

1.2. Dodávka díla zhotovitele - souhrn činností zhotovitele vázaný dodávkou včetně případné subdodávky zajišťující provedení pouze vybraných stavebních prací či odborných řemeslných činností části díla, včetně dodávek materiálů či služeb vázaný na adresu stavby objednatele. 

1.2.1. Dodávka stavby zhotovitelem - souhrn činností zhotovitele vázaný dodávkou včetně případných subdodávek odborných či řemeslných činností  provedení realizace stavby jako celku.

1.2.2. Subdodávka zhotovitele – souhrn činností dodavatelů zhotovitele vázaný dodávkou zajišťující provedení realizace díla, dodávek materiálu či služeb vázaný na adresu stavby objednatele, za kterou je zhotovitel zodpovědný tak jako by dílo vykonal on sám. Objednatel je povinen tedy případné reklamace a vady uplatňovat přímo u zhotovitele.

1.3. Stavba – souhrn činností vztažený zhotovitelem k adrese stavby objednatele.

1.3.1. U realizace stavby zhotovitelem jako celku, jde o soubor činností vztažený k adrese stavby.

1.3.2. U dodávek zhotovitele - pouze části díla, označuje stavba v odpovídajícím kontextu také nad bod 1.3.1 i souhrn pověřených osob objednatele.

1.3.3. Pověřená osoba objednatele či zástupce, při jednání s pověřením a vědomím dalších osob, které mají vyšší funkci, případně větší praxi či odbornou způsobilost u daných úkonů, zavazuje k plnění smluvní stranu objednatele, dle příslušných ujednání v těchto obchodních podmínkách a volbě práva.

1.4. Hlavička zhotovitele – veškeré písemné dokumenty a elektronická dokumentace, které předkládá a doručuje zhotovitel objednateli, případně stavbě. Ze kterých je patrné, že jde o originál dokumentů zhotovitele, označený fyzickým podpisem pověřených osob zhotovitele, uvedených ve smlouvě o dílo, cenové kalkulaci apod., případně doplněných také razítkem zhotovitele či elektronickým podpisem.

1.5. Generální dodavatel stavby – právní subjekt, jenž je pověřen realizací stavby jako celku.

1.6. Etapa – soubor nezbytných činností směřujících ke zdárné realizaci díla jako celku v předepsané kvalitě, dle příslušných norem ČSN, případně pouze jedné odborné části díla z celku.

1.6.1 Část z celku u realizací celé stavby zajištěné objednatelem jako celku, specifikuje dodávky jednotlivých odborných činností př. hrubá stavba – jde tedy o dodávky a subdodávky obsahující dodávky materiálů, prací a činností z celku.

1.6.2 U realizací odborné části stavby formou dodávky či subdodávek zhotovitele jako celku specifikuje dodávky jednotlivých odborných činností př. anhydritová podlaha – jde tedy o dodávky a subdodávky obsahující dodávky materiálů dle cenové kalkulace (pokládka podlahových izolací, pokládka anhydritové podlahy, celoplošné strojní broušení, vše dle specifikace v cenové kalkulaci), prací a činností označovaného dále jako celek, tedy anhydritová podlaha.

1.7. Cenová kalkulace – dokument zahrnující položkový seznam jednotlivých prací, dodávek materiálů, případných sankcí, navýšení a penalizací, spojený s realizací části díla, dodávky a subdodávky zhotovitele, základních informací o postupech a provedení. Veškeré ceny jsou vždy uváděny v cenách bez daně z přidané hodnoty, která je vždy uvedena a vyčíslena na základě platných platných předpisů v ČR, dle informací sdělených ze strany objednatele.

1.7.1. Uváděná cena v kalkulaci je vždy předběžná, neboť výsledná fakturovaná cena se může lišit o vícepráce, nadspotřebu materiálů, dopravné, méněpráce a další položky obsažené v cenové kalkulaci a stavebních denících a dalších dokumentech s hlavičkou zhotovitele. Zhotovitel vždy účtuje jen dle skutečného množství provedených úkonů a dodávek materiálů.

1.7.2. Může být doplněna a pozměněna zápisem do stavebního deníku, předávacího protokolu, kontrolním zápisem a dalšími dokumenty. V okamžiku podpisu je i pevná cena díla obsažená ve smlouvě o dílo dále považována jako předběžná a bude upravena, dle sjednaných smluvních podmínek.

1.8. Harmonogram prací - dokument, který vyjadřuje průběh zhotovování etap, částí díla v jednotlivých etapách / stavby jako celku v čase, kde na věcné ose jsou definovány nejméně všechny stavební či inženýrské objekty nebo provozní soubory a rovněž podstatné činnosti, jejichž splnění je povinností zhotovitele a objednatele. Podrobnost je na časové ose definována nejméně na měsíce, není-li definována ve smlouvě o dílo.

1.9. Lhůta pro dokončení díla (stavebních prací) doba mezi termínem zahájení prací a dnem, kdy zhotovitel dokončil prováděné dílo ve stavebním objektu či podlaží po dokončení etapy:

1.9.1. Objednatel se zavazuje dílo převzít, bezodkladně zkontrolovat a to i v případě nepřítomnosti na stavbě ve dni dokončení díla, tím bylo zahájeno předávací a přejímací řízení.

1.9.2. Oznámit zhotoviteli písemně nejpozději do 3 pracovních dnů případné vady a nedodělky.

1.9.3. Do této lhůty se započítávají oba krajní termíny.

1.10. Součinnost objednatele – veškeré úkony, které jsou nezbytné zajistit ze strany objednatele stavebního díla – stavby, pro zajištění kvality prováděného díla zhotovitelem, realizací částí rozdělené na samostatné etapy stavby (např. omítky, dodávka topného systému,anhydritové podlahy, betonové podlahy, fasády, SDK apod.). Tím se rozumí:

1.10.1. Předání veškeré potřebné a nezbytné technické dokumentace, projektové dokumentace ve formátech Adobe Acrobat Reader (.pdf), MS World (.rtf / .txt / .doc, .docx a novější), MS Excel (.xls / .xlsx a novější).

1.10.2. Dodržování harmonogramu prací a činností, které zajišťuje objednatel, jež jsou pro požadovanou kvalitu díla, dodržení termínů a předběžné ceny nezbytné.

1.10.3. Jednání s projektovou kanceláří, projektantem, místními úřady, statikem apod. u staveb, kde není generálním dodavatelem zhotovitel zajišťuje vždy objednatel ke své tíži.

1.10.4. Předávání dokladů k odbornému posouzení – veškeré návrhy realizací částí díla či díla jako celku s návrhem vhodných materiálů a postupů se zavazuje objednatel konfrontovat se svou projekční kanceláří, projektantem, stavebním a technickým dozorem, statikem. O případných změnách pak před objenávkou materiálů a prací informovat zhotovitele. Případné změny doručené po odeslání objednávky jdou k tíži objednatele, vč. veškerých dalších vícenákladů a případně penalizací a navýšení ceny.

1.10.5. Prostudování si a dodržování rad zhotovitele a jeho dodavatelů, vč. odborných zásad pro zdění a výstavbu, odborných činností, dle platných norem ČSN, EN, DIN.

1.10.6. Prostudování si technických listů materiálů aplikovaných navržených a dodaných zhotovitelem , včetně řízení se informacemi obsaženými těchto dokumentech. Dodržování technických postupů pro vysychání zrání materiálů a aplikace dalších materiálů v případě realizací odborných činností, které navazují na dílo a dodávky zhotovitele dalšími odbornými řemesly, zajištěnými stavbou.

1.10.7. Dodržování zásad správného větrání a temperování stavby, zprovoznění či předání díla a částí stavby Stavbou k dalším pracem, dle příslušných norem a technických listů použitých materiálů.

1.10.8. Bezodkladné informování o havarijním stavu stavby, odchylkách od příslušných norem ČSN,EN a DIN, které mají přímý či nepřímý vliv na kvalitu prováděných prací zhotovitele na stavbě objednatele a budou mít následný vliv na kvalitu a cenu díla.

1.10.9. Bezodkladná kontrola kvality díla provedeného zhotovitelem u jednotlivých činností, nejpozději do 3 pracovních dnů po dokončení příslušné etapy díla informuje objednatel zhotovitele písemně o případných vadách a nedodělcích díla. V opačném případě se dílo, stavba považuje za předané a to i bez podpisu stavebeního deníku či předávacího protokolu.

1.10.10. Bezodkladné odpovídání na elektronickou a písemnou komunikaci zhotovitele, dle příslušných komunikačních kanálů.

1.10.10.1. U elektronické formy komunikace emailem, při zdržení se odpovědi po dobu delší než 2 pracovní dny se považuje dokument za doručený elektronickou emailovou komunikací. Při zaslání sms/mms zprávy a prodlevě v odpovědi ze strany protistrany, delší než 1 pracovní den, na mobilní telefon pověřené osoby, s číslem uvedeném pro komunikaci s objednatelem, se považuje za doručenou a schválenou a má stejnou váhu a účinnost jako dokument s ověřeným podpisem.

1.10.11. Objednatel přebírá generální zodpovědnost rovněž za jim pověřené osoby, zejména za technický dozor stavby a to včetně komunikace a provádění kontrol stavby a prováděného díla zhotovitelem. Technický dozor je povinen předávat písemné instrukce s pohledy v řezech definující přání objednatele u jednotlivých detailů stavebních prvků, např. rámy oken a HS portálů / francouzských oken, pouzder dveří, všude tam, kde se dbá na detailní finální vzhled.

1.11. Havárijní stav předmětu plnění, kdy v důsledku jeho vad či nedodělků hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (např. závažné poruchy ve stavebních konstrukcích, zřícení stavby nebo její části, poruchy provozu, rozvodů medií, atd.) nebo ohrožuje zdraví či životy osob nebo majetek, případně mohou ohrožovat.

1.12. Koordinátor bezpečnosti práce - osoba s odbornou způsobilostí, zajišťující pro objednatele kontrolu a dohled v oblasti hodnocení a prevenci rizik možného ohrožení života nebo zdraví pracovníků na staveništi.

1.13. Vícepráce - dodatečné stavební práce, dodávky či služby, které vznikly při zhotovování stavby v důsledku nepředvídatelných objektivních okolností, na které objednatel předem neupozornil zhotovitele, které nezavinil ani nezpůsobil zhotovitel a jejichž provedení je pro zhotovení díla v požadované kvalitě objednatele / stavby nezbytné nebo je od sjednaných stavebních prací nelze technicky nebo ekonomicky oddělit, jejich cena není zahrnuta ve sjednané či předběžné ceně a zhotovitel se s objednatelem dohodl na jejich provedení.

1.14. Pověřené osoby – veškeré fyzické osoby mající vztah k realizaci stavby či části díla, zodpovědné za smluvní, ekonomické, organizační, kontrolní, realizační a technické činnosti, mající jak přímý tak nepřímý, vliv či vztah k smluvní, ekonomické, organizačně technické a kontrolní části realizace díla (rozpočtář, manažer realizace, stavbyvedoucí, mistr) a jsou způsobilé z praxe, případně výkonu své funkce či písemného pověření, oprávněni jednat v zastoupení strany objednatele, se zhotovitelem a dalšími třetími stranami či jeho pověřenými osobami, uvedenými ve smlouvě o dílo či cenové kalkulaci, případně uvedeni ve stavebních denících, protokolech z jednání, předávacích protokolech, kontrolních zápisech zhotovitele a dalších dokumentech s hlavičkou zhotovitele.

1.14.1. U každé pověřené osoby bude uvedeno celé a úplné jméno včetně příjmení, telefonický kontakt na mobilní telefon, emailový kontakt, případně další komunikační kanál pro oboustrannou elektronickou komunikaci. Dále bude u každé pověřené osoby uveden vztah k objednateli – u firem pak bude uvedena funkce ve společnosti/firmě. U osob vyplňujících ručitelské prohlášení bude doplněna adresa uvedená v platném občanském průkaze, číslo platného občanského průkazu, případně jiný platný doklad a jeho přesné označení, datum narození, rodné číslo, včetně ověřené kopie dokladů, nebyly-li předloženy zástupci zhotovitele v originále ke kontrole.

1.14.2. Objednatel i zhotovitel jsou povinni druhé smluvní straně neprodleně ohlásit případnou změnu pověřených osob a to pod smluvní pokutou EURO 10.000,00 bez DPH, slovem: deset tisíc EURO.

V případě změn, které přímo či nepřímo mohou poškodit ekonomicky či smluvní vztahy mezi objednatelem a zhotovitelem a v případě změn v obchodním rejstříku u představenstva společnosti, jednatele, prokuristy, místopředsedy a předsedy představenstva, dozorčí rady, majoritního společníka, apod., které mají zásadní vliv na smluvní a ekonomické hospodaření subjektu objednavatele, pokud tak neučiní s předstihem min. 30 kalendářních dnů před plánovanou změnou a souhlasem zhotovitele se vystavují okamžitému postihu ve výši EURO 1.000.000,00 bez DPH (slovem: jeden milión EURO), který se provedením zápisu v obchodním rejstříku stává okamžitě splatným a vymahatelným, za každý takovýto případ, a to jak za společností objednatele, tak za fyzickou osobou, která se tohoto přestupku, bez prokazatelného doručení listovní zásilky s dodejkou do rukou protistrany dopustila.

Vymahatelnost této smluvní pokuty nezaniká vypovězením smlouvy o dílo, ukončením zakázky a díla, nevztahují se na ni promlčecí lhůty, v případě úmrtí přechází na dědice a zaniká až úplným vyrovnáním, vč. vyrovnání úroků z prodlení.

1.15. Komunikační kanály – slouží k vzájemné komunikaci mezi smluvními stranami spojené a vázané k jednotlivým pověřeným osobám, fyzicky zastupujícím objednatele a zhotovitele.

1.15.1. Korespondenční cestaúkorespondenční adresa - adresa uvedená v platném občanském průkaze objednatele, pověřené osoby, fakturační či korespondenční adresa k doručování listovních zásilek sídla či kanceláře ekonomicky činného subjektu.

Vyžaduje-li písemnost po některé ze smluvních stran schválení, potvrzení či souhlas nebo stanovisko, nebude poskytnutí vyžadovaného úkonu bez objektivní příčiny zadržováno nebo zpožďováno.

Nebude-li na adrese definované smlouvou zásilka převzata druhou smluvní stranou nebo nebude-li tato zásilka vyzvednuta v úložní době a držitel poštovní licence zásilku vrátí zpět, bude za úspěšné doručení, se všemi právními důsledky, považován třetí den ode dne prokazatelného odeslání zásilky.

1.15.2. Mobilní telefon – telefonický a elektronický kontakt, sms a mms zprávy.

1.15.3. Email – elektronický emailový kontakt, sloužící k doručování zpráv vč. fotografií a videí.

1.15.4. Datová schránka – elektronický kontakt, sloužící k doručování zpráv vč. fotografií a videí mezi hospodářskými a ekonomickými subjekty, které mají v ČR povinnost mít zřízenou datovou schránku, viz. portál www.mojedatovaschranka.cz .

1.15.5. Osobní kontakt – předání osobně do rukou pověřené osoby, případně osoby, která se prokáže zmocněním s ověřenou plnou mocí jednat a zastupovat objednatele.

1.16. Méněpráce - stavební práce, dodávky nebo služby, které nejsou nezbytné pro zhotovení stavby nebo jsou nahrazeny jinými stavebními pracemi, dodávkami nebo službami a jsou zahrnuté v předmětu díla a jejich cena je zahrnuta ve sjednané ceně a zhotovitel se s objednatelem dohodl na jejich neprovedení.

1.17. Nedodělek - nedokončené nebo neprovedené stavební práce, dodávky nebo služby proti rozsahu stanovenému příslušnou dokumentací nebo smlouvou Objednatelem osoba označená ve smlouvě jako objednatel.

1.18. Ostatními náklady - náklady spojené s plněním povinností zhotovitele neuvedené v soupisech stavebních prací, dodávek a služeb jednotlivých stavebních objektů, inženýrských objektů nebo provozních souborů ani v soupisu vedlejších nákladů. Ostatními náklady jsou zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, dokumentování průběhu stavby, pořizováním videa a audio záznamů, náklady na geodetické zaměření dokončeného díla, náklady spojené s podmínkami pro publicitu projektu a další náklad vyplývající z obchodních podmínek

1.19. Položkový rozpočet - zhotovitelem oceněný soupis předběžných stavebních prací, zejména v cenové kalkulaci a při fakturaci, při žádosti objednatele, dodávek a služeb v rozsahu soupisu stavebních prací, dodávek a služeb se specifikací jednotkové ceny stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové předpokládané ceny za stanovené množství měrných jednotek včetně všech součtů a mezisoučtů, které byly soupisem stavebních prací, dodávek a služeb definovány za ideálních podmínek ze strany stavby, tedy dodržení rovinnosti podkladních ploch a zásad správného zdění, včetně založení 1. řady cihel a dodržení výrobcem a normou ČSN,EN či DIN předepsaných tolerancí i co do kolmosti zeď-zeď, zeď-podlaha, zeď-strop.

1.20. Provozní soubor - funkčně ucelená část technologické části stavby, tvořená souhrnem technologických strojů a zařízení, která vykonává ucelený technologický proces.

1.21. Příslušná dokumentace - se rozumí projektová dokumentace pro provádění stavby nebo jiná dokumentace určující stavbu v technických, ekonomických a architektonických podrobnostech, které jednoznačně vymezují předmět veřejné zakázky, jeho hmotové, materiálové, stavebně-technické, technologické, dispoziční a provozní vlastnosti, vzhled a umožňující sestavit podrobný soupis stavebních prací, dodávek a služeb.

1.22. Smlouva - dokument podepsaný oprávněnými zástupci objednatele a zhotovitele, vněmž jsou obsaženy všechny podstatné náležitosti podle zvláštního právního předpisu, včetně všech jeho příloh, jakož i veškeré jeho změny a dodatky, které budou uzavřeny v souladu s ustanoveními smlouvy. Smluvní stranou osoba objednatele nebo osoba zhotovitele

1.23. Soupis provedených prací - podrobný popis stavebních prací, dodávek a služeb odpovídající soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, který definuje rozsah stavebních prací, dodávek a služeb provedených na stavbě za příslušné časové období - etapu (obvykle kalendářní měsíc / etapu realizace).

1.24. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb - podrobný popis všech stavebních prací, dodávek či služeb nezbytných k úplnému zhotovení stavby či části díla, včetně popisu dalších prací, dodávek a služeb nezbytných k plnění požadavků objednatele s vymezeným rozsahem druhu, kvality a kvantity požadovaných stavebních prací, dodávek a služeb.

1.25. Stavební objekt / Staveniště - prostory a plochy určené v příslušné dokumentaci a v pravomocném územním rozhodnutí pro provádění stavby, které zhotovitel použije pro realizaci díla či stavby a pro umístění zařízení staveniště.

1.26. Zařízení staveniště - dočasné objekty a zařízení, které po dobu provádění stavby slouží provozním a sociálním účelům účastníků výstavby. Pro tyto účely mohou být využívány též objekty a zařízení, které jsou budovány jako součást stavby nebo jsou již vybudovány a poskytovány k uvedenému využití, pokud se tak smluvní strany dohodnou.

1.27. Termínem zahájení prací - den, v němž dojde k protokolárnímu předání a převzetí stavebního objektu staveniště mezi objednatelem a zhotovitelem – datum.

1.28. Výkaz výměr - matematický a verbální popis způsobu stanovení množství požadovaných stavebních prací, dodávek a služeb s uvedením postupu výpočtu a s odkazem na konkrétní výkresovou část příslušné dokumentace. Vadou odchylka v kvalitě, obsahu, rozsahu nebo parametrech předmětu plnění či jeho části, proti podmínkám stanoveným příslušnou dokumentací, smlouvou nebo technickými normami či obecně závaznými předpisy. Technickým dozorem osoba zajišťující pro objednatele odbornou kontrolní činnost při přípravě, zhotovování a dokončení stavby.

1.29. Dodatek ke smlouvě - jakékoliv písemnosti nenazvané Dodatek ke smlouvě, se považují zadoplnění a případnou změnu smlouvy s ohledem na jejich obsah.

1.30. Pořizování audiovizuální dokumentace na stavbě - po dobu realizace pořizuje zhotovitel a jeho subdodavatelé, se souhlasem objednatele foto, audio a video záznamy monitorující stav, průběh stavby, osob, postupy zhotovitele i objednatele u prováděného díla zhotovitelem i objednatelem a jeho subdodavateli, která mají přímý či nepřímý vliv na kvalitu díla a stavby.

1.30.1. Objednatel poskytuje souhlas se záznamem rovněž svých pověřených osob, pracovníků stavby a osob pohybujících se na stavbě.

1.30.2. Objednatel udělil souhlas zhotoviteli s použitím těchto materiálů v marketingových materiálech zhotovitele, případně jeho obchodních partnerů. Jak v tištěné podobě, tak na webových stránkách formou foto a videozáznamů.

1.30.3. V případech sporů mohou být veškeré záznamy pořízené zhotovitelem předány dalším i přímo příslušným orgánům a úřadům, tedy i nezúčastněným stranám.

1.30.4. V případech špatné a opakované platební nekázně může veškeré tyto dokumenty předat jak koncovým klientům, bez dalšího souhlasu objednatele a pověřených osob.

1.30.5. Zhotovitel je oprávněn v případě hrubého porušení povinností objednatele, zejména opakované platební nekázně, k mediaci a publikování, bez jakýchkoliv postihů a sankcí ze strany objednatele i když to bylo sjednáno smlouvou a nevztahuje se tedy na toto ani mlčenlivost pod smluvními sankcemi a jakýmikoliv dalšími postihy ze strany objednatele, generálního dodavatele a dalších smluvních partnerů, které jsou hospodářskou a ekonomickou činností vzájemně propojeny.

1.31. Zodpovědnost za vady / zrušení záruk – při neupozornění ze strany objednatele na případné vady a nedodržení technických norem ČSN, EN či DIN, dle kterých požaduje dodržet výslednou kvalitu díla, dále dle obecných postupů týkajících se zásad pro realizaci staveb, udržování teplot ve stavebním objektu a při práci s materiály, jako i další upozornění obsažená v doporučeních zhotovitele a výrobců materiálů (technické listy), popisem vad před zpracování kalkulace zhotovitelem a podpisem smlouvy, či dále při zdokumentování pořízené audiovizuální dokumentace či zápisech v dokumentech pod hlavičkou zhotovitele se zhotovitel, vč. dodavatelů a subdodavatelů zříkají veškerých záruk a zodpovědnosti za jim aplikované materiály, pracovní postupy a služby , které objednavatel objednal.

Zhotovitel dále postupuje a doporučuje postup s nejvyšší péčí pro zajištění potřebné pevnosti či elastičnosti, aby snížil rizika vzniku,projevu a šíření možných vad, na která objednatele, případně pověřené osoby objednatele upozornil a zdokumentoval audiovizuální či písemnou dokumentací.

V případě, kdy objednatel i přes tato upozornění požaduje pokračovat v realizaci díla, dle smlouvy o dílo, přebírá ke své tíži případné další opravy či odstranění díla jako celku, včetně dalších vícenákladů a víceprací.

Opravy jsou dále možné ze strany zhotovitele pouze nad rámec cenové kalkulace a smlouvy o dílo, bez zodpovědnosti za jejich další vznik a šíření ze strany zhotovitele, vyrovnáním veškerých závazků ze strany objednatele a stavby, vůči zhotoviteli a jeho subdodavatelům tedy k tíži a na vrub stavby a objednatele.

2. VZÁJEMNÝ STYK OBJEDNATELE A ZHOTOVITELE

2.1.Vzájemný styk mezi objednatelem a zhotovitelem

2.1.1. Písemnosti touto smlouvou předpokládané (např. změny odpovědných osob, návrh na změny smlouvy, odstoupení od smlouvy, různé výzvy k plnění či placení) budou druhé smluvní straně zasílány s využitím komunikačních kanálů:

2.1.1.1. elektronickou cestou: email-elektronická pošta, pro doručování stavebních deníků, protokolů, zálohových faktur, daňových dokladů a podkladů k fakturaci či evidenci spotřeb materiálů a dodávek,

2.1.1.2. elektronickou cestou - datová schránka či písemně a předávány osobně , proti potvrzení, v případě kdy objednatele zastupuje jiná osoba mimo pověřené osoby, předloží při jednání je povinna před jednáním předložit ověřenou plnou moc, která bude zdokumentována v protokolu o jednání, pokud se neprokáže touto plnou mocí je zápis neplatný), poslány doporučenou poštou nebo kurýrem (proti potvrzení)

2.1.1.3. doručeny, zaslány nebo přeneseny na adresu druhé smluvní strany uvedenou ve smlouvě. Pokud některá ze smluvních stran oznámí změnu své adresy, budou písemnosti od obdržení této změny doručovány na tuto novou adresu, pro vzájemnou komunikaci a sdělení týkající se věcí smluvních, úpravy smlouvy či úprav kalkulace, penalizací a sankcí, navýšení či snížení ceny, či technických záležitostí stavby, lze použít i stavební deník či kontrolní zápis s hlavičkou zhotovitele případně bude dokument označen razítkem zhotovitele a podpisem Roberta Šmuka či Mojmíra Šmuka.

2.1.2. Vyžaduje-li písemnost po některé ze smluvních stran schválení, potvrzení či souhlas nebo stanovisko, nebude poskytnutí vyžadovaného úkonu bez objektivní příčiny zadržováno nebo zpožďováno.

2.1.3. Nebude-li na adrese definované smlouvou zásilka převzata druhou smluvní stranou nebo nebude-li tato zásilka vyzvednuta v úložní době a držitel poštovní licence zásilku vrátí zpět, bude za úspěšné doručení, se všemi právními důsledky, považován třetí den ode dne prokazatelného odeslání zásilky.

2.1.4. Jakékoliv písemnosti, kde bude uvedeno že se jedná o dodatek ke smlouvě či ke smlouvám, které budou v dokumentu specifikovány, se považuje, s ohledem na jejich obsah, za změnu smlouvy, kalkulace i obchodních podmínek, jenž doplňuje, opravuje či pozměňuje část obsahu příslušných částí těchto dokumentů. Podpisem smluvních stran se stává závazným pro obě smluvní strany a je dále brán jako Dodatek ke smlouvě o dílo, Dodatek ke smlouvám o dílo, které byly specifikovány.

3. PŘEDMĚT DÍLA